Planning

Location
Verwachte oplevering

april/mei 2019
Location
Tuininrichting

januari 2019
Location
Start afbouw binnen

november 2018
Location
Start gevelmetselwerk

juni/juli 2018
Location
Casco op hoogte

eind juni 2018
Location
Begane grond vloer

maart 2018
Location
Starten met heiwerk

januari 2018
Location
Sloop Vijverwegkerk

oktober - december 2017
Location
Krantenartikel

Sloop van Vijverwegkerk

9 oktober 2017

Location
Ter inzage legging van vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning

8 juni t/m 19 juli 2017
Location
Beoogde start verkoop

mei/juni 2017
Location
Vaststellen bestemmingsplan door de gemeenteraad en afgifte omgevingsvergunning 18 mei 2017
Location
Nieuwsbrief

Nieuwe website

Bekijk nieuwsbrief 23 december 2016
Location
Nieuwsbrief

Bestemmings- en inrichtingsplan

Bekijk nieuwsbrief 23 december 2016
Location
Start planologische procedure

4e kwartaal 2016
Location
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief voor omwonenden

Bekijk nieuwsbrief 5 november 2016
Location
Vaststellen stedenbouwkundig plan door de raad

 

eind oktober 2016
Location
Uitwerken & ontwikkelen plannen

De komende tijd wordt het ontwerp verder uitgewerkt waarna de vergunningsprocedure zal worden gestart. Voor het zover is zullen de buurtbewoners intensief worden betrokken bij de tot standkoming van het definitieve ontwerp.

2e en 3e kwartaal 2016
Location
Nieuwsbrief

Afronding participatietraject

Bekijk nieuwsbrief 20 september 2016
Location
Villawijk toch achter bouwplan

Artikel in het Haarlems Dagblad

Bekijk het artikel 2 september 2016
Location
Nieuwsbrief

Participatietraject

Bekijk nieuwsbrief 20 juli 2016
Location
Start bijeenkomst participatietraject voor buurtbewoners

 

www.participatievijverweg.nl 16 juni 2016
Location
De gemeente heeft op 31 mei 2016 besloten om de anterieure overeenkomst vast te stellen.

 

Bekijk het besluit 31 mei 2016
Location

Wibaut stemt het verdere ontwikkelingstraject af met de betrokken ambtenaren en wethouder Kruijswijk; een klankbordgroep van omwonenden, een onafhankelijke voorzitter, de gemeente en Wibaut zullen met elkaar in gesprek gaan om tot een passend stedenbouwkundig plan voor de locatie te komen. Daarbij worden naast het model van het principebesluit ook verschillende andere varianten uitgewerkt en onderzocht. Doel is om tot een breed gedragen haalbaar plan te komen.

29 maart 2016
Location
Proces herontwikkeling Vijverwegkerk, behandeld door het college

 

Download document (.PDF, 0,1MB) 23 maart 2016
Location
Motie bestemmingsplan Vijverwegkerk

De door Liberaal Bloemendaal op 24 februari ingediende motie om het college te verplichten drie specifiek geformuleerde scenario's van het stedenbouwkundig plan voor te leggen wordt niet door de raad aangenomen.

Download motie (.PDF, 0,4MB) 24 februari 2016
Location
Zonnestudie Vijverweg 14

Studie naar schaduwwerking aan Vijverweg/Hartenlustlaan te Bloemendaal.

Download zonnestudie (.PDF, 16,7MB) 23 februari 2016
Location
Mijlpaal: we zijn het aantal van 250 ingeschrevenen voor de nieuwsbrief gepasseerd

Geïnteresseerd in woningen: 158
Geïnteresseerd als buurtbewoner: 53
Geïnteresseerd in woningen en als buurtbewoner: 42

15 februari 2016

Location
Inspraakreactie Wibaut in Commissie Grondgebied

Hierin wordt gerefereerd aan de brief van 29 januari jl. die Wibaut als reactie op de inspraakreacties van 12 jan jl. van omwonenden en Stichting Ons Bloemendaal aan de commissie heeft toegezonden. Wibaut geeft aan net als het college achter het principebesluit te staan, met de omwonenden in gesprek te blijven en vertrouwen te hebben dat er op de locatie van de Vijverwegkerk een mooi woongebouw kan worden gerealiseerd.

(agendapunt 3, burgers aan het woord) 9 februari 2016
Location
Artikel Haarlems Dagblad

Bekijk het artikel 9 februari 2016
Location
Nieuwsbrief

Ontwikkelplannen Vijverweg 14

Bekijk nieuwsbrief 8 februari 2016
Location
Gesprek Wibaut met de projectmanager en de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening van gemeente Bloemendaal

In het gesprek wordt aangegeven dat dit besluit ervoor moet zorgen dat er - nu het college een principebesluit heeft genomen over de ontwikkeling van de Vijverwegkerk - geen omgevingsvergunning meer kan worden aangevraagd waarbij er gebruik wordt gemaakt van de bouw- en gebruiksrechten uit het huidige bestemmingsplan. Uiterlijk 4 februari 2017 dient er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te worden gelegd. Het is aan de initiatiefnemers/ontwikkelaar om een Stedenbouwkundig plan uit te werken dat voldoet aan de gestelde voorwaarden en aan de gemeenteraad ter beoordeling kan worden voorgelegd. Er worden werkafspraken gemaakt en de gemeente bevestigt dat het college haar mening ten aanzien van de plannen na 17 november 2015 niet heeft gewijzigd.

8 februari 2016
Location
Voorbereidingsbesluit college van B&W

College van B&W neemt voorbereidingsbesluit.

Bekijk het voorbereidingsbesluit 4 februari 2016
Location
Artikel Haarlems Dagblad

Bekijk het artikel 27 januari 2016
Location
Commissie ontwikkeling

Inspraakreactie door de heer S. Bogaars en Stichting Ons Bloemendaal. (agendapunt 3, burgers aan het woord)

12 januari 2016
Location
Presentatie voorlopig ontwerp

Er worden gesprekken gevoerd met de verschillende direct omwonenden van de Vijverwegkerk waarbij het voorlopige ontwerp wordt gepresenteerd.

voorlopig ontwerp Vijverwegkerk Bloemendaal

december 2015 / januari 2016
Location
Artikel Haarlems Dagblad

Bekijk het artikel 11 december 2015
Location
Principebesluit gemeente Bloemendaal

Gemeente Bloemendaal neemt het principebesluit om mee te willen werken aan de ontwikkeling van het woongebouw.

Bekijk het principebesluit (PDF, 5,2MB) november 2015
Location
Nieuwsbrief

Update ontwikkelplannen Vijverweg 14 - 2

Bekijk nieuwsbrief 15 oktober 2015
Location
Nieuwsbrief

Update ontwikkelplannen Vijverweg 14

Bekijk nieuwsbrief 5 oktober 2015
Location
Aanvraag principebesluit

Vijverweg BV heeft de gemeente verzocht een principebesluit te nemen over de bereidheid meewerking te verlenen aan is onder voorwaarden bereid mee te werken aan de herziening van het bestemmingsplan om het project mogelijk te maken.

Bekijk de aanvraag principebesluit (.PDF, 7,6MB) september 2015
Location
Overeenstemming uitgangspunten ontwikkeling

Er ontstaat op ambtelijk niveau overeenstemming over de uitgangspunten van de ontwikkeling.

juli 2015
Location
Keuze voor woongebouw

Vijverweg BV maakt de keuze om een woongebouw met koopappartementen verder in samenspraak met de stedenbouwkundige van de gemeente uit te werken.

februari 2015
Location
Vijverweg BV eigenaar Vijverwegkerk

Vijverweg BV wordt eigenaar van de Vijverwegkerk.

Vijverwegkerk Bloemendaal

december 2014
Location
Onderzoek mogelijkheden zorggebouw

De mogelijkheden voor een zorggebouw worden onderzocht.

augustus 2014
Location
Resultaten online enquête

De resultaten van de enquête worden gepresenteerd aan de omwonenden en toegezonden aan de gemeenteraad.

Bekijk het rapport (.PDF, 1MB) juli 2014
Location
Bouwkundig historisch onderzoek

Uit bouwkundig historisch onderzoek blijkt dat de kerk een beperkte mate van cultuur historische waarde heeft.

juni 2014
Location
Online enquête omwonenden

Om meer beeld bij de wensen van de omwonenden te krijgen wordt er een online enquête gehouden.

mei/juni 2014
Location
Aankondiging ontwikkeling voor omwonenden

De ontwikkelaar heeft de omwonenden een brief gestuurd waarin de ontwikkeling wordt aangekondigd met daarbij aan geïnteresseerden de uitnodiging zich aan te melden via de website.

17 april 2014
Location
Start ontwikkelingsproces

De gesprekken met de gemeente over de mogelijkheden voor een nieuwe bestemming voor de kerk worden opgestart.

maart 2014
Location
Vijverweg BV koopt de Bloemendaalse Vijverwegkerk

Vijverweg BV sluit koopovereenkomst met de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen voor de aankoop van de Vijverwegkerk.

februari 2014